Ordinær generalforsamling 2020

Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Vetlandsveien Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling 13. mai 2020.
I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 01. mars 2020.
For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

 • Gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
 • Formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

  Forslag sendes til vetlandsveien@styrerommet.net

  Hilsen
  Vetlandsveien Borettslag
  Styret

Oppussing av oppganger

På GF 2019 ble det estimert enn oppstart i løpet av 2019 med oppussingen av oppgangene. Dette er noen måneder forsinket i forhold til estimatet. Vi avventer tilbud i slutten av denne måneden og ønsker en oppstart så snart som mulig etter vi har landet på entreprenør.

Planlagt arbeid innbefatter maling, overflatebehandling og reparasjoner i oppgangene, overflatebehandling av terazzogulv (enkelte oppganger restaurering), nye branndører i kjeller, da disse er fra byggeår, samt ny ytterdør/hoveddør til oppgangene. I tillegg til dette er det også behov for nytt callinganlegg, da det ikke lenger finnes reservedeler og flere leiligheter har defekte apparat. Dette planlegges da trolig utført samtidig.

Videre status på arbeidet og oppstart vil bli annonsert når dette foreligger.

Kontroll av balkonger

Det er oppdaget et tilfelle hvor festepunktene til en balkong ikke lenger var forsvarlig forankret. Denne balkongen er utbedret. Men for å være på den sikre siden ønsker styret å kontrollere samtlige balkonger i borettslaget.

Oppsal Vaktmestersentral vil foreta denne inspeksjonen. Arbeidet starter mandag i uke 8. Det vil bli benyttet stige og lift. Der det ikke er mulig å foreta inspeksjon fra yttersiden vil OVS ta ditekte kontakt med beboer for å avtale tilgang innenifra

Spesialavfall

Spesialavfall som maling, batterier og lignende skal ikke kastet i restavfall. I går har det blitt kastet maling i restavfallscontainer utenfor Løypeveien 1 og det var tilgrising med maling utenpå container. På samme måte som søppel i kjellere skaper dette ekstra kostnader for borettslaget da container må rengjøres, eller kjellere ryddes. Slike merkostnader vil til slutt gå utover fellesskapet. Ser du noen som hensetter avfall i kjellere eller kaster ting som ikke skal kastes i restavfallsbeholder etc, ber vi deg varsle styret.

Parkeringskontroll

Styret har sagt opp avtalen med p-selskapet vi benyttet, grunnet useriøs opptreden. Det er inngått ny avtale med VestPark. Nye skilter vil bli montert i løpet av uken. Bestemmelsene i parkeringsbestemmelsene, som er et vedlegg til Husordensregler i Vetlandsveien brl. er gjeldene. Parkering utenfor oppmerket plass og parkering på merket plass uten avtale vil bli håndhevet i henhold til skilting.

Parkering på stikkvei inntil bygning, utenfor anvist plass for parkering og øvrige områder, som ikke er regulert for parkering og lignende, er ikke tillatt.

Det er imidlertid tillatt med stans for synlig av- /pålessing i inntil 20 minutter. Ved behov for stans utover 20 minutter (håndverkere, ved flytting mv.), må det innhentes midlertidig parkeringsbevis fra Oppsal vaktmestersentral i åpningstiden. Ved prekære behov utover dette må tillatelse innhentes fra styret, før parkering iverksettes.

Midlertidig parkeringsbevis skal i forkant av parkeringen plasseres godt synlig i kjøretøyets frontrute.

 • Parkering er kun tillatt på oppmerkede plasser etter avtale.
 • Parkering av lastebil, tilhengerredsnkap, campingvogn og bobil er forbudt.
 • Kjøretøy som står på oppmerket plass skal til enhver tid være i forskriftsmessig kjørbar stand.
 • Håndverkere du benytter må også må innhente midlertidig p-bevis.

Elbilladere

Første parti med ladere vi kjøpte i forbindelse med etableringen er nå tildelt brukere. Vi har derfor bestilt inn et siste parti med ladere for å oppnå fordelaktig pris. Laderne vi kjøpte i første runde har kostet 14200,-. På grunn av prisvekst og dårlig kronekurs har siste partiet en pris på 16850,- nå to år senere. Denne prisen er allerede forhandlet ned til dette.

Prisen på lader kan ikke direkte sammenlignes med pris for å montere en enkeltstående lader på en privat garasjevegg. Ut over standard leveres laderen også med RFID brakett, samt manuell strømmåler. Prisen inkluderer overstående samt montering og programmering inn på vårt felles anlegg. Laderen kan uavhengig av dette forskriftsmessig nedmonteres av elektriker og monteres privat om du skal flytte, uten bruk av styringssystem. Videresalg til nye bruker vil også være mulig, men styret tar ikke ansvar for salgssum eller garanti for dette.

Det er nå siste mulighet til å bestille ladere med mindre noen som har ladeplass senere flytter.

 1. Disponerer du plass i borettslaget i dag vil vi kunne flytte deg til ladeplass etter førstemann til mølla prinsippet.
 2. Disponerer du ikke plass må du søke om plass og kvalifisere deg til parkeringsplass I første omgang. Det er vanskelig å uttale seg om nye søkere vil kunne få lader fra det siste partiet. Det avhenger av hvor mange som allerede har plass som søker nå.
 3. Har du parkeringsplass eller har sendt søknad om nytildeling av parkeringsplass med lader, uten å ha blitt kontaktet; vennligst send styret en mail snarest så vi kan sjekke opp mailboksen om det kan ha skjedd en feil. (Det er registrert noen få på ventelisten for p-plass som også ønsker lader).

Venter du ny elbil i eksempelvis april bør du søke nå og ikke vente til dagen i forveien. Se pkt. 1 over; Da vil vi flytte deg til en ladeplass og selge deg en lader fra dette partiet.

Faktura for lader kommer fra OBOS.

Kabel til motorvarmer skal ikke bli hengende igjen

Det er ikke tillatt å la kabelen til motorvarmer bli hengende fra motorvarmerstsolpen når du kjører. Kabler som ligger på bakken eller er surret rundt stolpen vil bli fjernet.

Parkeringsbestemmelser for Vetlandsveien Borettslag:

 1. Det er strengt forbudt å la ledningen henge igjen i strømuttaket når den ikke er koblet til bilen.
 2. Ved gjentagelse av dette medfører dette tap av parkeringsplassen.