Bruksoverlating i borettslag

Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker/leier.
Søknadsskjema for utleie fås ved henvendelse til OBOS.

Kan jeg leie ut boligen min?

I borettslag er utgangspunktet brukereieprinsippet, det vil si at andelseierne selv skal bruke sine boliger. Borettslagsloven inneholder imidlertid visse unntak fra brukereieprinsippet:

Delvis bruksoverlating

Andelseieren kan overlate deler av sin bolig til andre. Hvis andelseieren selv bor i sin bolig har han rett til å leie ut deler av boligen og det kreves ingen søknad eller godkjenning for dette, jfr. brl § 5-4.

Bruksoverlating i inntil tre år

Dersom andelseieren har bodd i boligen i minst ett av de to siste årene kan han overlate bruken av boligen til andre i inntil tre år, jfr. brl § 5-5. Kravet om botid kan også oppfylles av andelseierens nærstående som for eksempel andelseierens ektefelle eller barn.

Hvis botidsvilkåret er oppfylt trenger ikke andelseieren oppgi noen grunn for bruksoverlatingen. Borettslaget må imidlertid godkjenne bruksoverlatingen, men kan bare nekte dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Saklig grunn vil for eksempel kunne være at brukeren tidligere har blitt kastet ut av borettslaget grunnet husbråk.

Bruksoverlating med særlig grunn

Dersom andelseieren ikke fyller vilkåret om botid eller dersom andelseieren skal være borte mer enn tre år, kan andelseieren allikevel i visse tilfelle ha rett til å overlate bruken til andre, jfr. brl § 5-6.

For fysiske andelseiere vil de viktigste tilfellene med særlig grunn være der andelseieren midlertidig skal være borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste sykdom eller andre tungtveiende grunner. Fraværet må være midlertidig.

En annen viktig særlig grunn er der et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller andelseierens eller ektefellens slektning i rett opp- eller nedstigende linje.

Den siste situasjon der andelseieren har rett til bruksoverlating er der noen har krav på bruksrett til boligen etter ekteskapsloven § 68 eller husstandsfellesskapsloven § 3 andre ledd.

I tillegg kan andelseiere som er en juridiske personer, for eksempel stat eller kommune alltid overlate bruken av boligen til andre.

Også i saker med bruksoverlating med særlig grunn må det søkes til styret og brukeren må godkjennes.

Andelseierens ansvar

At andelseieren overlater bruken til en annen minsker ikke andelseierens plikter overfor borettslaget, jfr. brl § 5-8. Andelseieren er fortsatt ansvarlig for å betale felleskostnader til borettslaget og for at borettslagets ordensregler blir fulgt. Dette gjelder også om andelseierens leietaker ikke betaler sin husleie til andelseieren eller det er leietakeren som bråker.

(Kilde: NNBL)